Skip links

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 • 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake de verkoop van producten en uitvoering van werken.
 • 2 Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 • 3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de koper, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 4 Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Artikel 2. Overeenkomst

 • 1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door koper volledig ingevulde en ondertekende bestelformulier door bvba Tibo Invest is ontvangen. De koper kan eenzijdig de bestelling geplaatst niet meer annuleren na doorzending van het bestelformulier aangezien dit een bindend aanbod tot contracteren uitmaakt, tenzij wettelijk toegestaan ingevolge een opgenomen verzakingsbeding.
 • 2 Bvba Tibo Invest streeft enkel naar een juiste informatie van de koper doch zonder gehouden te zijn alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst aan te gaan, al dan niet bekend bij bvba Tibo Invest, te kennen.

Artikel 3. Prijs

 • 1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van bvba Tibo Invest vermelde prijzen vast.
 • 2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor volledige betaling een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan inge­volge objectieve omstandigheden (o.m. BTW, taksen op goederen, loon, grondstoffen), ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is bvba Tibo Invest gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • 3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging van meer dan 5% en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen een week nadat bvba Tibo Invest kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 4. Betaling

 • 4.1 Koper zal binnen 7 werkdagen, na bevestiging van de overeenkomst door bvba Tibo Invest , een aanbetaling doen van 30% van de totale koopsom. Het restsaldo van de totale prijs dient betaald te worden bij einde der werken.
 • 2. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de laatste dag van de bedongen betalingstermijn brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest op van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.
 • 3. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand bedrag.

Artikel5.Schadebeding
Indien de overeenkomst door de  koper éénzijdig algeheel of deels verbroken wordt of geannuleerd wordt, zal zij bvba Tibo Invest  integraal schadeloos moeten stellen ten bedrage van 30 % van de koopsom, behoudens een situatie van overmacht.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

 • 6.1 Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is de Belgische wet van toepassing. De afdwingbaarheid, interpretatie en geldigheid dienen te worden beoordeeld op basis van de Belgische wet.
 • 2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de rechtbanken van Mechelen.